Palvelun käyttöehdot

1. Palvelun yleiskuvaus

Ratkojat on webissä toimiva ristisana-aiheinen palvelu, jonka tärkeimmät toiminnot ovat ristisanakirja sekä ristisanojen ratkominen. Sanakirja sisältää satoja tuhansia ristikoissa esiintyviä sanoja selityksineen, ja se laajentuu joka päivä käyttäjien aktiivisuuden ansiosta.

Palvelun käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua henkilökohtaisiin ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä voi selata ristisanakirjaa, tehdä hakuja sekä lisätä ja muokata ristisanakirjan sanapareja. Lisäksi käyttäjä voi esittää sanatoiveita. Osa palvelun toiminnoista vaatii rekisteröitymisen. Palvelun käyttämiseen ei liity maksua.

2. Palveluntarjoaja

Ratkojat Oy (y-tunnus 2685586-7)
PL 130
00811 Helsinki

3. Voimassaolo

3.1. Ehtojen voimaantulo

Nämä käyttöehdot astuvat Käyttäjän osalta voimaan, kun Käyttäjä on hyväksynyt nämä ehdot ja rekisteröitynyt Palveluun Palveluntarjoajan Internet-sivulla tai muulla Palveluntarjoajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Palveluntarjoajan taholta ehdot astuvat voimaan kun Käyttäjän rekisteröityminen Palveluun on hyväksytty. Rekisteröitymisen hyväksymisestä ilmoitetaan Palvelun Internet-sivulla välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Nämä ehdot ovat jatkuvasti nähtävänä ja toisinnettavana Palvelun Internet-sivuilla.

3.2. Käyttöoikeuden voimassaolo

Käyttäjän käyttöoikeus Palveluun on voimassa toistaiseksi, kunnes käyttöoikeus Palveluntarjoajan toimesta irtisanotaan tai Palvelun tarjoaminen päättyy. Palveluntarjoaja voi irtisanoa tämän sopimuksen tai lopettaa palvelun tarjoamisen ilman irtisanomisaikaa tai etukäteisvaroitusta. Palveluntarjoaja voi näissä tapauksissa poistaa kaikki Käyttäjän tiedot Palvelusta. Palveluntarjoaja voi irtisanoa Käyttäjän käyttöoikeuden myös ilmoittamalla siitä Palvelun Internet-sivuilla.

4. Käyttäjän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

4.1. Käyttöoikeus

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevien lakien ja hyvien tapojen mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä Palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista.

4.2. Käyttäjätunnus ja salasana

Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä valitsee henkilökohtaisen salasanan. Käyttäjätunnuksena toimii käyttäjän ilmoittama sähköpostiosoite. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään salasanan huolellisesti ja olemaan paljastamatta sitä muille. Käyttäjä vastaa siitä, ettei salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä sitoutuu viivytyksettä ilmoittamaan Palveluntarjoajalle, mikäli hänen salasanansa tulee tahattomasti ja/tai oikeudettomasti kolmannen tietoon.

4.3. Käyttäjän vastuu tuottamastaan sisällöstä

Käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta tiedosta ja sisällöstä, jonka hän palveluun syöttää, tallentaa tai muutoin laittaa Palveluun. Käyttäjä vastaa erityisesti siitä, että Käyttäjän Palveluun laittamat tiedot ja sisältö eivät riko kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia, eikä liikesalaisuuksia, salassapitosopimuksia, vaitiolovelvollisuutta tai muita vastaavia lakien tai sopimusten määräyksiä.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Palveluntarjoajaa tai sen työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat käyttöehtojen vastaisesti Palveluun laitetusta aineistosta.

4.4. Käyttäjän vastuu laitteista ja palvelun käytöstä

Käyttäjä vastaa omalta osaltaan Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle, kolmannelle osapuolelle tai yleiselle tietoverkolle. Haittaa, häiriötä tai vahinkoa mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästä irrotettava verkosta. Käyttäjä vastaa myös siitä, että hän ei käytä Palvelua siten, että siitä aiheutuisi haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle, kolmannelle osapuolelle tai yleiselle tietoverkolle, eikä siten että käyttö loukkaisi Palveluntarjoajan tai kolmansien oikeuksia.

Mahdollisissa väärinkäytöstilanteissa Käyttäjän käyttäjätunnus voidaan sulkea ilman ennakkovaroitusta.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Palveluntarjoajalle Käyttäjän käyttöehtojen vastaisesta Palvelun käyttämisestä.

5. Oikeudet palveluun ja sen sisältöön

Kaikki oikeudet Palveluun ja kaikkeen sen sisältöön, olivatpa sisältö ja oikeudet minkä laatuisia tahansa, kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palvelun ja sisällön käyttäminen muutoin kuin näiden ehtojen nimenomaisesti sallimalla tavalla on kielletty ilman Palveluntarjoajan erillistä kirjallista lupaa.

Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle pysyvän ja vastikkeettoman oikeuden käyttää, kopioida, muuttaa, luovuttaa, julkaista, levittää, myydä ja kaikin tavoin hyödyntää sekä tarvittaessa poistaa ja hävittää kaikkea sisältöä, jonka Käyttäjä on Palveluun laittanut. Palveluntarjoajalla on myös oikeus käyttää Palveluun laitettuja sisältöjä omien palvelujensa markkinoinnissa. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa oikeuksiaan osittain tai kokonaan edelleen kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä ei saa myydä tai muutoin tarjota Palveluntarjoajan palveluja eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Kaikki Palvelun tuotot kuuluvat yksinomaan Palveluntarjoajalle.

6. Palveluntarjoajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuunrajoitukset

6.1. Palvelun sisälllön ja käyttöehtojen muutosoikeus

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun toimintaa ja näitä käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

Palveluntarjoaja voi lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja Palveluntarjoaja voi näissä tapauksissa poistaa kaikki käyttäjän tiedot.

Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Palveluun syötettyjen tietojen oikeellisuudesta, paikkansapitävyydestä, virheettömyydestä tai laadusta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevien mielipide- ja keskustelupalstojen sisällöstä.

6.2. Palvelun häiriötilanteet ja vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun toiminnassa keskeytyksettä. Palvelutarjoaja ei kuitenkaan anna mitään takuuta Palvelun virheettömyydestä tai toimivuudesta eikä vastaa mahdollisista käyttökatkoksista. Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä, tai muista syistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palvelun tarjoaja ei muutoinkaan ole vastuussa Käyttäjän palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin korjaamaan Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

6.3. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitus

Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan maksullisten palveluiden osalta tuottamuksellaan Käyttäjälle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Käyttäjän yhden (1) kuukauden ajalta Palveluun käyttämänsä rahan määrä. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Maksuttomien palveluiden osalta Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Käyttäjälle aiheutuvista vahingoista.

7. Tietojen rekisteröinti ja käyttö

Palveluntarjoaja rekisteröi Käyttäjän itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot käyttäjätietokantaan. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi käyttäjäkohtaista tietoa profiilirekisteriin. Palveluntarjoaja noudattaa voimassaolevia tietosuojalainsäädännön määräyksiä henkilötietoja käsitellessään. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille ilman Käyttäjän lupaa muuten kuin lain sallimissa puitteissa. Rekisteröityjä tietoja käytetään Palveluun liittyviin tarkoituksiin ja mahdolliseen käytön ja Käyttäjien tilastointiin.

Henkilötiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan, mutta enintään kolme vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Tiedot säilytetään suojattuina siten, että tietoja voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Rekisteriseloste on saatavilla Palvelun internet-sivuilla.

Nämä käyttöehdot hyväksymällä Käyttäjä antaa suostumuksensa tässä kohdassa ja Palvelua koskevassa rekisteriselosteessa (kts. myös rekisteriseloste) tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyyn.

8. Force Majeure eli ylivoimainen este

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta, mikäli velvoitteen täyttämättä jättäminen ja/tai vahinko on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. sotaa, luonnonmullistusta, onnettomuutta, lakkoa, yleistä tietoliikenteen häiriötä tai muuta sen kaltaista vaikeasti ennakoitavaa seikkaa, jota osapuolen ei kohtuudella voida katsoa voineen välttää tai voittaa.

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä myös Palveluun liittyvillä www-sivuillaan.

9. Sovellettava laki ja riitatapaukset

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Näistä ehdoista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus.